هفت نیوز: این مجموعه داستان  در ۸۹ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۸۰۰۰ تومان در نشر نیان عرضه شده است.

آن سوی انتهای خودم، پل، برای چشم‏های آبی که دیگر حرف نمی‏‌زند، حلق، و کدام سو؟ داستان‏‌های این مجموعه هستند.

در نوشته پشت جلد کتاب می‌خوانیم:

مرگ است که آدم را جاودانه می‌کند. درست است که نمی‏‌توان تصور کرد وقت نبودن چگونه در ذهن دیگران زنده می‌شوی و حتی نمی‌دانی زنده شدن در ذهن دیگران رگه‌ای از زنده بودن به این معنایی که اکنون هستی در خودش دارد یا نه. اما همین احتمال کمرنگ هم بهتر از نبودن است. امیدوارت می‌کند. زور می‌زنی که بمانی. به هر وسیله‌ای شده چنگ می‏‌زنی که خودت را تا آن طرف انتهای خودت بکشانی. ترس از مرگ است که جاودانه‌ات می‏‌کند. سودای کش آمدن تا بعد خودت