در توضیح این کتاب آمده است: «کتابی که در دست دارید یادنامه زندهیاد دکتر داریوش صفوت، موسیقیدان فرهیخته و یکی از تأثیرگذارترین چهرههای تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران است که در دو بخش و سه ضمیمه تدوین شده است. بخش اول، شامل سیونُه مقاله، توسط شاگردان، همکاران، دوستان، صاحبنظران و نیز خواهر و دختر آن استاد گرانقدر نوشته شدهاند.

بخش دوم خاطرات ایشان است که با «مأموریت فرانسه» در آغاز دهه چهل شمسی و تأسیس «مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی» در سال ۱۳۴۷ آغاز میشود و با «خاتمه کار در مرکز» پایان مییابد. اساسنامه مرکز حفظ و اشاعه، نمونههایی از مکاتبات و قراردادها و چند سند دیگر مربوط به این مرکز در سه ضمیمه آمدهاند و پایانبخشِ کتاب، عکسهایی است از آلبوم خانوادگی دکتر داریوش صفوت.»