هفت نیوز: گالری مستقل تهران از اول تیر میزبان نمایشگاه «ژاو» فرانک ژین می‌شود.

در یادداشت ژین درباره این نمایشگاه آمده است:

«بی شک اثر هنری باید بتواند حقیقتی را از دل تاریخش بازخوانی کند. این حقیقت شاید همان زوال تاریخی باشد، زوالی که آن را به جای رسیدن به حقیقت به ناحقیقتی می‌رساند. این ناحقیقت را می توان، شکلی از بیان رنج تاریخی اش در نظر گرفت، رنجی از جهان که در قالب زبان تصاویر، بیان می‌شود. اثر هنری و ضرورت به زبان آوردن این رنج، شرط تحقق همان ناحقیقتی است که رسالت هنری در فرم و محتوا باید آنرا به زبان آورد. نمایشگاه «ژاو» (خاص و خلاصه) به این تجربه زیستی در این فرم و محتوا می‌پردازد؛ شکلی از رنج به طریق خاص و خلاصه‌ خودش که رو در روی ما و چهره در چهره‌ مخاطبش او را به همان رنجی فرا می‌خواند که تحقق یافته و شاید به شکل بنیامینی او را به زیستن در قلب رنج‌ها دعوت می‌کند و نه دیدگاهی بغض آلود به آن به منزله گناهی که دیگران مرتکب شده اند.»

نمایشگاه «ژاو» از یک تیر به مدت ۱۰ روز در گالری مستقل تهران دایر می‌شود.