هفت نیوز: ناصر حسینی‌مهر مترجم، مدرس، بازیگر و کارگردان تئاتر ایران که این روزها جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر را با «مسخ» کافکا آغاز کرده است درباره وضعیت تمرین این اثر نمایشی گفت: از بین ۴۰۰ نفر متقاضی حاضر در آزمون بازیگری نمایش «مسخ» با حضور ۱۸ بازیگر تمرین های این اثر نمایشی را شروع کرده ایم.

او در ادامه درباره وضعیت فعلی تئاتر ایران و حرکت تئاتر به سمت گیشه محور شدن گفت: من بدون هیچ تردیدی اعتقاد دارم که اوضاع نابسامان تئاتر امروز ما نتیجه اشتباه های بعضی مدیران مرکز هنرهای نمایشی در ادوار مختلف بوده است، به ویژه برنامه ریزی سلیقه ای و کوتاه مدت آنها که نتوانست به فعالیت جمعیت رو به افزایش تئاتر سامان دهد. پیشنهادهای مشورتی خانه تئاتر هم به جای اینکه پیشنهادهایی علمی برای سازماندهی تئاتر در سراسر کشور باشد بیشتر محفلی بوده است. همه این مسایل فضای بی شکل و متزلزلی برای دستگاه تئاتری ما به وجود آورده و باعث شده کسانی از این شرایط سوء‌استفاده کنند؛ کسانی که در این زمینه کهنه‌کار یا از وابستگان به این دستگاه بودند. در ۴ تا ۵ سال گذشته سالن های خصوصی توسط چه کسانی و بر چه معیارهایی شکل گرفت؟ چطور سالن ها با قدم هایی که برداشتند تبدیل به جولانگاه دلال های تئاتر شدند و امروز چه چیزی به مخاطب تئاتر عرضه می کنند؟

حسینی مهر در پایان گفت: آنچه امروز در امپراتوری تئاتر تجاری ما وجود دارد نتیجه کم کاری دولتمردان تئاتری ما بوده و هیچ راه نجاتی هم نداریم جز اینکه این مدیران دولتی تئاتر اشتباه های خود را تصحیح کنند. جامعه تئاتری قربانی نحوه اداره ملوک الطوایفی تئاتر است و این شیب قهقرایی به جایی ختم می شود که شاید دیگر نشانی از تئاتر باقی نماند.