هفت نیوز: جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای کمیسیون و محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری برای بررسی سند سینما شنبه هفتم مهرماه برگزار شد.

در این جلسه پیش‌نویس نهایی سند سینما بررسی و مقرر شد کمیته ای با حضور اعضای کمیسیون و معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری تشکیل شود و پیش نویس را بررسی کند و پس از آن در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند نهایی و در مرحله بعد برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شود.

محمدحسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه گفت: سند سینما با جلسات کارشناسی و با همکاری سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری تدوین می شود تا برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شود.

ایمانی خوشخو همچنین در این جلسه بیان کرد: تاسیس دانشگاه هنرهای ایرانی- اسلامی از طرح های کمیسیون هنر و معماری است که پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای راه اندازی آن پیگیری و با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه استاد محمود فرشچیان حداکثر تا یک ماه آینده راه اندازی می شود.  بررسی آیین نامه های جشنواره های هنری فجر  و چگونگی برگزاری جشنواره ها نیز در کمیسیون انجام می شود و کمیته هنرهای سنتی و صنایع دستی کمیسیون نیز می تواند در تعامل با فرهنگستان هنر تشکیل شود.

بهمن نامور مطلق عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه گفت: دانشگاه فرشچیان محصول کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به زودی راه اندازی می شود و قرار است دانشگاه متفاوتی با شیوه متمایز از دانشگاه های فعلی بنیان گذاشته شود.