نمایشگاه گروهی چاپ و چیدمان
“تکرار”

گردآورنده: زهرا نازلی

گالرى دنا

 

?افتتاحیه جمعه ۲۰ بهمن
تا ۲۶ بهمن

۱۶? تا ٢٠?

 

?سپهبدقرنى،بعدطالقانى،کوچه سوسن،پ۴

٠٢١۸۸۹۳۱۷۴۴