نمایشگاه گروهی چاپ و چیدمان
“تکرار”

گردآورنده: زهرا نازلی

گالرى دنا

 

📆افتتاحیه جمعه ۲۰ بهمن
تا ۲۶ بهمن

۱۶🕓 تا ٢٠🕓

 

📍سپهبدقرنى،بعدطالقانى،کوچه سوسن،پ۴

٠٢١۸۸۹۳۱۷۴۴