تبلیغات

زوال هنر خاتم‌سازی در شیراز

هفت نیوز: اهل شیراز است؛ یک شیرازی اهل دل و صاحب هنر؛ هنری اصیل که ریشه در گذشته شهرش دارد. ذوقش همچون هنرش ظریف و اصیل است؛ با آن نگاه نافذ که تا عمق...

تجسمی و عکس